ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Az ATL Ipari és Kereskedelmi Kft (továbbiakban mint ATL Kft.) által kötött távközlési aktív és passzív eszközök szállítására és értékesítésekre az alább részletezett feltételek az irányadóak, kivéve, ha a szerződő felek az Általános Szerződési Feltételektől való eltérést kifejezett írásos formában kikötötték, vagy szintén írásban az egyes feltételek mellőzésében állapodnak meg. Az ÁSZF-től való, a Megrendelő által kezdeményezett eltérés csak akkor kötelező az ATL Kft-re, ha ezt az eltérést az ATL Kft írásban visszaigazolta. Az ATL Kft által nem kifogásolt eltérés nem jelenti az eltérés elfogadását. A Megrendelő saját üzleti feltételei az ATL Kft által el nem fogadottnak tekintendők.
A jelen Általános Szerződési Feltételek, amennyiben azokat a Megrendelővel közölték, s a Megrendelő ezek ismeretében rendelést adott az ATL Kft-nek, a felek jogviszonyában érvényesen megállapítottnak, kikötöttnek tekintendők.

Árajánlatok és megrendelések

Az adásvételi szerződés csak akkor tekinthető megkötöttnek, ha a felek azt írásba foglalták, illetőleg levélben, emailen vagy más írásos módon eljuttatott rendelést az ATL Kft-nek ugyancsak írásos módon rendelés-visszaigazolás formájában megerősítette. Szóbeli megrendelés érvényességéhez annak írásban történő megerősítése szükséges. Visszatérő megrendelői - ATL Kft kapcsolat esetén a szóbeli vagy telefonon történő rendeléskor az ATL Kft. a rendelést írásban visszaigazolja, a megrendelés visszaigazolás alapján akkor is megkezdi az áru szállításra való előkészítését, gyártását ha annak írásbeli megerősítése nem érkezik meg. Esetleges jogviták esetén a szerződés tartalma tekintetében a megrendelés-visszaigazolás tekintendő irányadónak. A megrendelésből egyértelműen ki kell tűnnie a Megrendelő nevének, székhelyének, adószámának, értesítési és szállítási címének, valamint a rendelést elküldő személy nevének, elérhetőségének. A megrendelésen szereplő esetleges kikötések abban az esetben érvényesek, amennyiben azt az ATL Kft. írásban visszaigazolta. A szóbeli megrendelés írásbeli megerősítésének elmaradása esetére az ATL Kft. kizárja felelősségét az ebből eredő esetleges eltérésekért, illetőleg hibás teljesítésért. Amennyiben a megrendelést az ATL Kft a megrendeléshez képest eltérő feltételekkel igazolja vissza, akkor ez új ajánlatnak minősül, így szerződés nem jön létre. A megrendelő/vevő az ATL Kft visszaigazolását követően a szerződéstől nem állhat el. Ha az ATL Kft a szerződést/megrendelést részletekben köteles teljesíteni, és a szolgáltatás egy részének teljesítését már felajánlotta, akkor a vevő a teljesítésre még fel nem ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan sem mondhatja fel a szerződést.

Az ATL Kft. az általa küldött árajánlatot a benne szereplő áruk mennyisége, minősége és az árak vonatkozásában a készlet erejéig, kötelezettség nélkül tekinti érvényesnek.

Árak

Az ATL Kft. árai ellenkező megállapodás hiányában saját telephelyén értendők (általános forgalmi adó nélkül), amelyek a fuvareszközre történő felrakást is tartalmazzák. Amennyiben Megrendelő a készre jelentéstől számított 30 munkanapon belül nem szállítja el az árut, a ATL Kft. jogosult az értékesítéstől elállni. Ebben az esetben a Megrendelő az adott rendelés tárgyát képező áru nettó értékét kötbérként köteles megfizetni. Az ATL Kft. jogosult kötbért meghaladó kára érvényesítésére is.
Az árak a rendelés visszaigazoláson érvényes devizanemben teljesítendők.
A vételár megfizetése készpénzben, előre vagy a teljesítéstől számított, előre megállapodott naptári napon belül banki átutalással történhet. Késedelmes fizetés esetén az ATL Kft. a törvényben előirt késedelmi kamatot számítja fel a Megrendelő felé, ismételt vagy 15 napot meghaladó késedelem esetén pedig jogosult a fizetési feltételek egyoldalú megváltoztatására, a fizetési határidő lerövidítésére vagy a halasztott fizetés megtagadására.

Tulajdonjog átszállás

A megrendelt átvett áru tulajdonjoga a vételár megfizetésével egy időben száll át a Megrendelőre, tehát az áru ellenértékének megfizetéséig, annak esetleges feldolgozására vagy beépítésére tekintet nélkül, az ATL Kft. fenntartja a tulajdonjogát.

A teljesítés határideje, helye és módja

A teljesítési határidő — eltérő megállapodás hiányában - betartottnak tekintendő, az ATL Kft. a rendelés-visszaigazoláson szereplő teljesítési határidő utolsó napján, illetőleg, ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon. Megrendelő a rendelés visszaigazoláson rögzített szállítási határidő után számított 8 munkanapon belül köteles a ATL Kft. telephelyére megfelelő fuvareszközt küldeni, s az árut onnan elszállítani. A kárveszély az áru átadásával egyidejűleg Megrendelőre átszáll. A szállítás elmulasztása esetén a kárveszély haladéktalanul átszáll a Megrendelőre.
Az ATL Kft. nem felel a késedelemért, ha az olyan tőle független körülményekkel függ össze (pl. sztrájk, vis major), melyek a rendelés-visszaigazolás időpontjában nem voltak előreláthatóak. Amennyiben sztrájk, vagy vis major típusú esemény miatt, vagy egyéb, az ATL Kft-nek fel nem róható okból a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik, a szerződés megszűnik, és az ATL Kft mentesül a szállítási kötelezettsége alól. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó felelős.
Eltérő megállapodás hiányában előteljesítés és részteljesítés lehetséges.
Ha az ATL Kft hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy a Megrendelő ellen csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményeztek, a Megrendelőtől a már leszállított áru ellenértékét a fizetési határidőtől függetlenül azonnal követelheti; még nem teljesített megrendelés esetén a ATL Kft csak akkor köteles teljesíteni, ha a Megrendelő a vételárat előre kiegyenlítette. Arra az esetre, ha a megrendelés egyedi, raktáron nem tartott árura szól, a ATL Kft fenntartja a jogot, hogy a Megrendelőtől a teljes vételár előlegként történő kiegyenlítését követelje. Ebben az esetben ATL Kft mindaddig nem köteles a teljesítéshez szükséges intézkedéseket megtenni, amíg az előleg összegét a Megrendelő ki nem egyenlíti.
A Megrendelő fizetési késedelme időtartamára a ATL KFT Kft jogosult a Megrendelővel szemben a további szállításokat leállítani, illetve felfüggeszteni anélkül, hogy ez szerződésszegésnek minősülne. Az ATL Kft a további kiszállítások megkezdését biztosíték (bankgarancia, zálogjog stb.) adásához kötheti.

Szavatosság

Az ATL Kft. felel azért, hogy az általa értékesített áru megfelel a megrendelésben és visszaigazolásban meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek. Az áru mind mennyiségileg, mind pedig minőségileg az árut kísérő szállítólevél adatai szerint tekintendő átadottnak, illetőleg átvettnek. A szállítólevél szerint az átvételt követően a Megrendelő csak olyan utólagos reklamációra jogosult, amely rátekintésre, illetve a csomagolás megbontása nélkül nem volt megállapítható. Az áru minőségével, mennyiségével kapcsolatos reklamáció a hiba felfedezését követően azonnal, de legfeljebb az árunak az ATL Kft. telephelyén történt átvételét követő 3 munkanapon belül jelenthető be. A reklamációt a rendelésre vonatkozó formai előírások betartásával kell bejelenteni, azaz szóban nem elégséges. A reklamációnak tartalmaznia kell a hibás áru illetve szállítmány megnevezését, azonosítóját, valamint a hiba pontos megjelölését a bizonyítékokkal együtt.
Az ATL Kft nem vállal felelősséget azon károkért, melyek abból származtak, hogy a Megrendelő értesítési kötelezettségének nem, vagy nem kellő időben tett eleget.
A Megrendelő a reklamáció elintézéséig az árut csak saját kockázatára használhatja fel, idegenítheti el, építheti be, ugyanakkor köteles biztosítani az ATL Kft-nek az áru megvizsgálási lehetőségét. Az ATL Kft. a minőségi illetve mennyiségi kifogás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles dönteni a reklamációról, s ennek kapcsán javaslatot tesz a reklamáció rendezésére.
A Megrendelő a vételártartozással szemben semmilyen jogcímen (így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési stb. igények) nem élhet beszámítással.

Felelősségkorlátozás

Az ATL Kft. felelőssége nem terjed ki a közvetett, a következményi károkra, ideértve a piacvesztésből, termeléskiesésből vagy szolgáltatás kiesésből eredő károkra, szállítóinak késedelméből, valamint azokra, amelyek nem láthatóak előre, ezen körbe sorolva az esetleges elmaradt haszonból eredő kárt. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a hibás teljesítéssel érintett áru számla szerinti ellenértékét.

Jogviták rendezése
Felek jogvitáikat békésen, lehetőleg a peres eljárásokat elkerülve rendezik. Amennyiben azonban közöttük mégis peres eljárásra kerül sor, úgy felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező pest megyei székhelyű bíróság kizárólagos illetékességének. Felek megállapodnak abban, hogy az alkalmazandó jog a magyar jog.

 

PDF_014_36x36.jpgÁltalános Szerződési Feltételek (ASZF.pdf)